Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Licytacja

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 15.02.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. ogłasza przetarg publiczny ustny na sprzedaż pojazdów i maszyn zgodnie z następującym wykazem:

1.1. Spycharka
Mark i typ: Staliniec 170
Moc silnika: 170 KM
Rok produkcji: 1989
Stan licznika: 2851 mth
Masa własna: 16 500 kg

Cena wywoławcza: 20 025,00 zł
Minimalna kwota postąpienia: 500,00 zł

1.2. Koparko – ładowarka
Marka i typ: CASE 580 SLE
Numer fabryczny: CGG016562
Moc silnika: 67 kW
Rok produkcji: 1998
Stan licznika: 3089 mth
Pojemność czerpaka: 1 m3
Masa własna: 8500 kg

Cena wywoławcza: 38 500,00 zł
Minimalna kwota postąpienia: 500,00 zł

1.3. Ciągnik rolniczy
Marka i typ: Ursus 4011
Numer fabryczny: 099574
Moc silnika: 40 KM
Rok produkcji: 1971
Stan licznika: 845 mth
Masa całkowita: 2880 kg

Cena wywoławcza: 6 000,00 zł
Minimalna kwota postąpienia: 100,00 zł

1.4. Samochód ciężarowy
Marka i typ: IVECO 49E10
Numer fabryczny: ZCFC4970105132836
Moc silnika: 76 kW
Rok produkcji: 1979
Stan licznika: 608520 km
Masa całkowita: 3500 kg
Masa własna: 2780 kg

Cena wywoławcza: 2 250,00 zł
Minimalna kwota postąpienia: 100,00 zł

Uwaga: samochód niesprawny, do kapitalnego remontu , brak dowodu rejestracyjnego.

1.5. Samochód ciężarowy
Marka i typ: Jelcz P325P/WUKO
Numer fabryczny: 7334
Moc silnika: 147 kW
Rok produkcji: 1984
Stan licznika: 58585 km
Dopuszczalna masa całkowita: 14100 kg
Nadwozie: WUKO SC21

Wartość netto: 8 025,00 zł
Minimalna kwota postąpienia: 100,00 zł

1. Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2017 r. o godz. 8:00 w siedzibie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Grodzisku Wlkp. ul. Kościańska 32.

2. Mienie wystawione na przetarg dostępne jest do obejrzenia w dniu 24.02.2017 r., w godz. 8:00–14:00 oraz w dniu przetargu w godz. 7:00–7:45, w siedzibie sprzedającego na ul. Kościańskiej 32 w Grodzisku Wlkp. z wyjątkiem maszyny określonej w pkt. 1.1(spycharka), która dostępna będzie do obejrzenia w Czarnej Wsi po wcześniejszym umówieniu się pod nr telefonu 602 643 603.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie 3 dni od dnia zapłaty ceny sprzedaży pod rygorem naliczania kary umownej określonej w umowie sprzedaży (§4 pkt 5 wzoru umowy).

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1.1 do 1.5. do wglądu na stronie internetowej, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego pojazdu/maszyny na konto bankowe Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. nr 03 9063 0008 0000 0021 6746 0001 lub w kasie Przedsiębiorstwa na dzień przed przetargiem i zarejestrowanie się na liście uczestników przetargu przed jego rozpoczęciem. Przelew lub dowód wpłaty powinien zawierać w tytule datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.
Jeżeli w trakcie rejestracji osoby wpłacające wadium nie złożą pisemnego oświadczenia o numerze konta, na które ma być zwrócone wadium ,GPK Sp. z o.o. dokona zwrotu wadium na numer rachunku wynikający z przelewu a wadium wpłacone do kasy zwróci niezwłocznie po zakończeniu przetargu .

6. Licytanci, którzy wpłacili wadium w formie przelewu, zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – GPK Sp. z o. o. , najpóźniej w przeddzień terminu przetargu. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać organizatorowi przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
• licytant, który wylicytował najwyższą cenę, odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży lub nie zawrze jej w terminie 7 dni od dnia udzielenia mu przybicia,
• licytant nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia udzielenia mu przybicia,

8. Wadium złożone przez licytantów, których ceny nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu, a złożone w formie przelewu zostanie zwrócone w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9. Do przetargu mogą przystąpić podmioty, które nie mają zaległych zobowiązań wobec Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Grodzisku Wlkp..

10. Przedstawiciele lub pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne dokumenty , z których wynika ich uprawnienie do reprezentowania uczestnika lub pisemne pełnomocnictwo (upoważnienie) do dokonania określonych czynności w imieniu mocodawcy.

11. Wzory umowy sprzedaży, pełnomocnictwa, upoważnienia i oświadczeń są do pobrania na stronie internetowej oraz w siedzibie organizatora przetargu.

12. Licytanci reprezentujący podmioty gospodarcze powinni posiadać oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej (NIP, Regon, KRS).

13. Szczegółowe warunki licytacji określa Regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie organizatora przetargu.

14. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

15. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.

16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. W odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

17. Do wylicytowanej ceny sprzętu (artykułów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 5 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

18. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

19. Szczegółowe informacje: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 602 643 603, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Katalog z załącznikami

Poprawiony: środa, 15 lutego 2017 12:15
 

Zawiadomienie

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 16.11.2016 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wielkopolskim w związku z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami w Grodzisku Wielkopolskim rejon ul. Atletycznej, informuje mieszkańców o możliwości przyłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie informujemy, że warunki techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wydaje Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Kościańska 32, pokój nr 3, tel. 61 44 47 186 wew. 220.

 

Wniosek do pobrania:
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Poprawiony: środa, 16 listopada 2016 05:44
 

Happening Ekologiczny

Email Drukuj PDF

W piątek, 20 maja 2016 roku przy ulicy Szerokiej w Grodzisku Wielkopolskim odbył się już po raz 6 Happening Ekologiczny. Celem akcji jest przypomnienie mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego o potrzebie zadbania o środowisko naturalne, zachęcając do zachowań proekologicznych.

Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim przy współpracy z Klubem „Ekosłowak”, działającym przy Liceum Ogólnokształcącym oraz przy wsparciu szkół podstawowych oraz grodziskiego przedszkola gminnego.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne również miało swoje stoisko prezentujące kolejne etapy oczyszczani ścieków na naszej grodziskiej oczyszczalni ścieków, a także zestaw do inspekcji kanałów sanitarnych.

 

Relacja z "Dni otwartych"

Email Drukuj PDF

W dniu 13 maja w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. została zaproszona do zwiedzania grodziskiej oczyszczalni ścieków, której rozbudowa i modernizacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uczniowie i nauczyciele mieli okazję zobaczyć poszczególne etapy oczyszczania ścieków: mechaniczne i biologiczne. Była to dla nich lekcja, która łączyła w sobie różne dziedziny nauki.

Wszyscy mogli sprawdzić swoją wiedzę w krótkich quizach przygotowanych przez pracowników oczyszczalni i zdobyć nagrody w postaci roślin.

Poniżej przedstawiamy fotograficzną relację z wydarzenia.

 

Taryfa 2016

Email Drukuj PDF

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. informuje, że Rada Miejska Grodziska Wielkopolskiego uchwałą nr XIX/114/2016 z dnia 23 marca 2016 r. przedłużyła czas obowiązywania

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

w następującej wysokości:

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

L.p.

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto
(8% VAT)

Jednostka
miary

1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,01

3,25

zł/m3

2

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym jednomiesięcznym

5,32

5,75

zł/m-c odb.

3

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym

3,25

3,51

zł/m-c odb.

4

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym za odczyt w lokalach w budynkach wielolokalowych

2,05

2,21

zł/m-c odb.

5

Opłata za rozliczenie podliczników

1,50

1,62

zł/odczyt

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków:

L.p.

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto
(8% VAT)

Jednostka
miary

1

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

6,83

7,38

zł/m3

2

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym jednomiesięcznym

5,32

5,75

zł/m-c odb.

3

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym

3,25

3,51

zł/m-c odb.

4

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym za odczyt w lokalach w budynkach wielolokalowych

2,05

2,21

zł/m-c odb.

5

Opłata za rozliczenie podliczników

1,50

1,62

zł/odczyt

6

Opłata za ładunek ponadnormatywny dla
ścieków przekraczających warunki zrzutu
na oczyszczalnię

a) za 1kg BZT5
b) za 1 kg ChZT
c) za 1kg zawiesiny ogólnej
7,81
5,46
15,61
8,43
5,90
16,61
zł/kg
zł/kg
zł/kg

Opłata za podłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

L.p.

Opłata

Cena netto

Cena brutto
(23% VAT)

Jednostka
miary

1

Za odbiór przyłącza wodociągowego

100,00

123,00

zł/przyłącze

2

Za odbiór przyłącza kanalizacyjnego

100,00

123,00

zł/przyłącze

Powyższe stawki taryfowe będą obowiązywać na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Zarząd

Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Spółka z o. o.

 

moBiLET

Email Drukuj PDF

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, iż uruchomiony został system płatności mobilnej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

Parkowanie w SPP można opłacić poprzez aplikację internetową na smartfona w systemie moBiLET.

Szczegóły dotyczące aplikacji można sprawdzić na stronie operatora - link do strony.

UWAGA!!!

Aby korzystać z systemu, wymagane jest oznakowanie pojazdu winietą moBiLET, którą należy umieścić, w widocznym miejscu, w samochodzie.

Winietę można pobrać w Urzędzie Miejskim (Stary Rynek 1), kasie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (Kościańska 32), lub pobrać ze strony internetowej i wydrukować.

Link do pobrania Winiety

Poprawiony: środa, 16 marca 2016 06:18
 


Strona 1 z 4

BIP

KRD
Ulti Clocks content

Poczta

poczta

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś397
mod_vvisit_counterOgółem992113