Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Cennik opłat targowych

Email Drukuj PDF

Wersja PDF Wersja PDF

Od dnia 17.03.2017 r., na podstawie Uchwały nr XXX/210/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski, zmieniono stawki opłat.

Ustala się stawki opłat za rezerwację na targowisku miejskim w wysokości:

1) dla handlujących artykułami spożywczymi
20,00 zł + należny podatek VAT
2) dla handlujących artykułami przemysłowymi 26,00 zł + należny podatek VAT

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

1) za sprzedaż artykułów przemysłowych, przemysłowo-spożywczych:
a) z samochodu ciężarowego, ciągników rolniczych lub przy parkowanym pojeździe:
47,00 zł
b) z samochodu osobowego lub przy parkowanym pojeździe: 38,00 zł
c) ze straganu, stolika lub z ziemi za każde wyznaczone miejsce: 26,00 zł
2) za sprzedaż artykułów spożywczych:
a) z samochodu ciężarowego, ciągnika rolniczego lub przy parkowanym pojeździe: 38,00 zł
b) z samochodu osobowego lub przy parkowanym pojeździe: 31,00 zł
c) ze straganu, stolika lub z ziemi za każde wyznaczone miejsce: 26,00 zł
3) za sprzedaż wyłącznie ziemiopłodów i płodów rolnych oraz kwiatów:
a) z samochodu ciężarowego, ciągnika rolniczego lub przy parkowanym pojeździe: 31,00 zł
b) z samochodu osobowego lub przy parkowanym pojeździe: 26,00 zł
c) ze stolika, straganu lub z ziemi za każde wyznaczone miejsce: 16,00 zł
d) przy drobnej sprzedaży z ręki lub kosza: 8,00 zł

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Poprawiony: poniedziałek, 20 marca 2017 10:35
 

Licytacja

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 14.03.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż spycharki i samochodu ciężarowego

1. Zarząd Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż spycharki i samochodu ciężarowego zgodnie z następującym wykazem:

1.1. Spycharka

Mark i typ: Staliniec 170
Moc silnika: 170 KM
Rok produkcji: 1979
Stan licznika: 2851 mth
Pojemność czerpaka: 1 m3
Masa własna: 8500 kg

Cena wywoławcza: 20 025,00 zł

1.2. Samochód ciężarowy

Marka i typ: Jelcz P325P/WUKO
Numer fabryczny: 7334
Moc silnika: 147 kW
Rok produkcji: 1984
Stan licznika: 58585 km
Dopuszczalna masa całkowita: 14100 kg
Nadwozie: WUKO SC21

Cena wywoławcza: 8 025,00 zł


2. Mienie wystawione na przetarg dostępne jest do obejrzenia w dniu  24.03.2017 r., w godz. 8:00–14:00 w siedzibie sprzedającego na ul. Kościańskiej 32 w Grodzisku Wlkp. z wyjątkiem maszyny określonej w pkt. 1.1(spycharka), która dostępna będzie do obejrzenia w Czarnej Wsi  po wcześniejszym umówieniu się pod nr telefonu 602 643 603.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu  będzie wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedaży pojazdu lub maszyny w terminie do dnia 24.03.2017 roku.
Dowodem wniesienia wadium będzie pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej  na konto bankowe Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o. o. nr 03 9063 0008 0000 0021 6746 0001.

4. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane  lub zostały  odrzucone  zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty.

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg  uchyli  się od zawarcia umowy.

7. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

a) nazwisko i imię  (lub nazwę firmy  oferenta) nr NIP

b) adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy,

c) cenę za pojazd lub maszynę, na który składana będzie oferta;

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu/ maszyny będącego przedmiotem przetargu

e) dowód dokonania wpłaty wadium.

8. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę na każdy z wymienionych pojazdów/ maszyn.

9. Ofertę w zapakowanej kopercie  z dopiskiem  - Oferta – kupno pojazdu / maszyny o numerze ……
Należy złożyć w sekretariacie  Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Grodzisku Wlkp. do dnia  27.03.2017 r.  do godz. 9:00.

10. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę nabycia największą spośród złożonych ofert dot. danego pojazdu bądź maszyny. W przypadku jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, organizator przetargu wezwie  oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez organizatora przetargu ofert dodatkowych.

11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2017r. o godz. 9:15  w stołówce w siedzibie sprzedającego.

12. Organizatorowi przetargu przysługuje  prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy i wystawienia faktury VAT.

14. Wadium wpłacone przez  nabywcę zostanie zwrócone niezwłocznie po zapłacie ceny nabycia.

15. Wydanie pojazdu/maszyny  nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

16. Do przetargu mogą przystąpić podmioty, które nie mają zaległych zobowiązań wobec Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Grodzisku Wlkp..

17. Wzory formularza oferty oraz umowy sprzedaży są do pobrania na stronie internetowej www.gpk.biz.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.

18. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

19. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.

20. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. W odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

21. Do zaoferowanej ceny nabycia pojazdu/maszyny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 5 i art. 146a  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

22. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

23. Szczegółowe informacje: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 602 643 603,  od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Załączniki:

1) Wzór formularza oferty

2) Wzór umowy sprzedaży

 

Zawiadomienie

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 16.11.2016 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wielkopolskim w związku z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami w Grodzisku Wielkopolskim rejon ul. Atletycznej, informuje mieszkańców o możliwości przyłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie informujemy, że warunki techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wydaje Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Kościańska 32, pokój nr 3, tel. 61 44 47 186 wew. 220.

 

Wniosek do pobrania:
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Poprawiony: środa, 16 listopada 2016 05:44
 

Happening Ekologiczny

Email Drukuj PDF

W piątek, 20 maja 2016 roku przy ulicy Szerokiej w Grodzisku Wielkopolskim odbył się już po raz 6 Happening Ekologiczny. Celem akcji jest przypomnienie mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego o potrzebie zadbania o środowisko naturalne, zachęcając do zachowań proekologicznych.

Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim przy współpracy z Klubem „Ekosłowak”, działającym przy Liceum Ogólnokształcącym oraz przy wsparciu szkół podstawowych oraz grodziskiego przedszkola gminnego.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne również miało swoje stoisko prezentujące kolejne etapy oczyszczani ścieków na naszej grodziskiej oczyszczalni ścieków, a także zestaw do inspekcji kanałów sanitarnych.

 

Relacja z "Dni otwartych"

Email Drukuj PDF

W dniu 13 maja w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. została zaproszona do zwiedzania grodziskiej oczyszczalni ścieków, której rozbudowa i modernizacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uczniowie i nauczyciele mieli okazję zobaczyć poszczególne etapy oczyszczania ścieków: mechaniczne i biologiczne. Była to dla nich lekcja, która łączyła w sobie różne dziedziny nauki.

Wszyscy mogli sprawdzić swoją wiedzę w krótkich quizach przygotowanych przez pracowników oczyszczalni i zdobyć nagrody w postaci roślin.

Poniżej przedstawiamy fotograficzną relację z wydarzenia.

 

Taryfa 2016

Email Drukuj PDF

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. informuje, że Rada Miejska Grodziska Wielkopolskiego uchwałą nr XIX/114/2016 z dnia 23 marca 2016 r. przedłużyła czas obowiązywania

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

w następującej wysokości:

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

L.p.

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto
(8% VAT)

Jednostka
miary

1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,01

3,25

zł/m3

2

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym jednomiesięcznym

5,32

5,75

zł/m-c odb.

3

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym

3,25

3,51

zł/m-c odb.

4

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym za odczyt w lokalach w budynkach wielolokalowych

2,05

2,21

zł/m-c odb.

5

Opłata za rozliczenie podliczników

1,50

1,62

zł/odczyt

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków:

L.p.

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto
(8% VAT)

Jednostka
miary

1

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

6,83

7,38

zł/m3

2

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym jednomiesięcznym

5,32

5,75

zł/m-c odb.

3

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym

3,25

3,51

zł/m-c odb.

4

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym za odczyt w lokalach w budynkach wielolokalowych

2,05

2,21

zł/m-c odb.

5

Opłata za rozliczenie podliczników

1,50

1,62

zł/odczyt

6

Opłata za ładunek ponadnormatywny dla
ścieków przekraczających warunki zrzutu
na oczyszczalnię

a) za 1kg BZT5
b) za 1 kg ChZT
c) za 1kg zawiesiny ogólnej
7,81
5,46
15,61
8,43
5,90
16,61
zł/kg
zł/kg
zł/kg

Opłata za podłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

L.p.

Opłata

Cena netto

Cena brutto
(23% VAT)

Jednostka
miary

1

Za odbiór przyłącza wodociągowego

100,00

123,00

zł/przyłącze

2

Za odbiór przyłącza kanalizacyjnego

100,00

123,00

zł/przyłącze

Powyższe stawki taryfowe będą obowiązywać na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Zarząd

Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Spółka z o. o.

 


Strona 1 z 4

BIP

KRD
Ulti Clocks content

Poczta

poczta

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś814
mod_vvisit_counterOgółem1054769